cobatim-logo

Artikel 1 : TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of orderbevestigingen van en/of alle aangegane overeenkomsten tussen COBATIM en een klant. Eventuele door de klant van toepassing verklaarde algemene en/of bijzondere voorwaarden zijn COBATIM niet tegenstelbaar, tenzij schriftelijk door haar aanvaard. Ieder order houdt stilzwijgend de acceptatie door de klant in van deze algemene voorwaarden. COBATIM behoudt zich het recht voor van de in deze voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken, hetgeen evenwel geen afstand inhoudt van haar recht deze op een later tijdstip in te roepen en toe te passen. Indien er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden in de overeenkomst, prevaleren de bijzondere voorwaarden in de overeenkomst. Het afwijken in de bijzondere voorwaarden van één of meerdere bepalingen uit de algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige algemene voorwaarden. Het feit dat de klant deze algemene voorwaarden niet in haar wettelijke moedertaal ontvangen heeft, ontslaat haar niet van hun toepassing. De klant kan op schriftelijke aanvraag een vertaling bekomen. Zo één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden geen rechtsgeldigheid zou(den) hebben of deze zou(den) verliezen, neemt dit niet de rechtsgeldigheid van de overige weg. De aanduidingen en tarieven op catalogi, folders en websites zijn louter indicatief en niet bindend.

Artikel 2 : OFFERTES
Alle offertes gelden voor de termijn zoals in de offerte is vermeld. Indien er geen termijn is vermeld, gelden de offertes gedurende 30 kalenderdagen na offertedatum. Een offerte kan door COBATIM worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de klant, waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld. Al hetgeen niet uitdrukkelijk in de offerte is opgenomen, en waarvan de klant om uitvoering verzoekt, dient als een meerwerk beschouwd te worden en is aldus niet inbegrepen in de offerteprijs.

Artikel 3 : PRIJZEN
Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, luiden de eenheidsprijzen in euro, af fabriek, inclusief het tekenen der productieplannen en éénmalige aanpassing ervan op uitdrukkelijk verzoek en na schriftelijke opmerkingen van de klant, en exclusief BTW, belastingen of andere heffingen, controleproeven, transportkosten, in- en uitvoerrechten, verzekeringskosten, vastleggen en lossen, verpakking en verpakkingsmateriaal, montage van de elementen, siliconisatie, oppervlaktebehandeling of polieren, hefsystemen of stockagebokken en studie. Indien COBATIM belast is met één of meer der voornoemde opdrachten of een activiteit welke aanleiding geeft tot enige van bovenvermelde kosten, zijn de kosten hiervan ten laste van de klant. De eventueel door COBATIM verstrekte inlichtingen over vervoer, tolrechten, kosten e.d. worden dan ook enkel bij wijze van inlichting meegedeeld en zonder enige verbintenis in hoofde van COBATIM.
Indien levering op een andere plaats dan in het magazijn van COBATIM werd overeengekomen, kan het transport enkel geschieden langs verharde wegen met een gewoon transportmiddel.
De in de overeenkomst genoemde prijzen kunnen te allen tijde door COBATIM aangepast worden aan de optredende verhogingen van materiaalprijzen, verpakkingsprijzen, grondstoffen, lonen, sociale lasten, premies, vracht, valutakoersen, belastingen, invoerrechten en heffingen of andere lasten van overheidswege op de te leveren zaken of diensten, transportkosten, en/of andere factoren die de prijs van de goederen mee bepalen, zelfs al worden deze prijsverhogingen veroorzaakt door omstandigheden die op de datum van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar waren. Een dergelijke prijsaanpassing geeft de klant niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden. Daarbij zal toepassing gemaakt worden van de volgende prijsherzieningsformule : P = p (0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20)

Artikel 4 : TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT
De bestelling van de producten en de schriftelijke aanvaarding van de offertes, is bindend, definitief en onherroepelijk ten aanzien van de klant. Ten aanzien van COBATIM is de bestelling pas bindend zo er binnen 8 werkdagen na verzendingsdatum van de door COBATIM aan de klant verstuurde opdrachtbevestiging, geen opmerkingen hierover werden gemaakt. Ingeval van annulering door de klant, behoudt COBATIM zich het recht voor om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te eisen, ofwel om een vervangende schadevergoeding van 35 % te eisen van de koopsom inclusief BTW, onder voorbehoud van een hogere bewezen schade. Ingeval van annulering door COBATIM kan zij hierdoor nooit tot meer dan het onder artikel 12 van deze voorwaarden bepaalde bedrag voor schadevergoeding en boete gehouden zijn. Ingeval de klant wijzigingen vraagt betreffende de door haar bestelde producten, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot hoeveelheid, kleur, vorm, volume en samenstelling, geven deze, indien aanvaard door COBATIM, steeds aanleiding tot prijsaanpassing en termijnverlenging. Wanneer COBATIM hierdoor de productieplannen dient aan te passen, zal de hieraan door COBATIM besteedde tijd aan de klant worden aangerekend. Indien werkuren voor het aanpassen van productieplannen in rekening worden gebracht overeenkomstig de algemene verkoopvoorwaarden, zal dit gebeuren aan de forfaitaire prijs van 80 EUR/uur met een minimum van 1 uur. Geen enkele verkoopagent of vertegenwoordiger kan COBATIM verbinden. Iedere overeenkomst wordt dan ook pas definitief ten aanzien van COBATIM na schriftelijke aanvaarding door een bestuurder van COBATIM. Elk monster dat ter goedkeuring door COBATIM aan de klant wordt voorgelegd, is slechts indicatief. In elk, op basis van dit monster, gefabriceerd element kan steeds een afwijking ten aanzien van dit monster voorkomen.

Artikel 5 : PRODUCTEN, TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
Het geleverde beton betreft structuurbeton dat wordt gestort in industriële bekisting en heeft een grijze kleur. COBATIM produceert geen architectonisch beton, evenmin als zichtbeton. Oneffenheden en nuances kunnen zich dus voordoen, evenals stortnaden bij hernemingsvoegen, zoals bij elementen die in 2 fasen gegoten worden. Alle elementen hebben één met de hand afgestreken zijde. Deze is steeds aangeduid op de productieplannen en dus gekend en aanvaard door de klant. Indien overeengekomen werd dat de klant instortdelen en in te bouwen elementen zal aanleveren aan COBATIM, dient de klant vooraf zelf te (laten) controleren dat de in te storten delen niet in conflict komen met de uitgetekende wapening en accessoires zoals voorzien op de productieplannen. Tenzij expliciet anders overeengekomen, is de meetcode steeds bruto-sectie, zijnde grootste lengte grootste breedte grootste hoogte. Enkel op uitdrukkelijk verzoek worden door COBATIM gecertifieerde hefsystemen meegeleverd. Indien de klant deze hefsystemen wenst terug te bezorgen aan COBATIM dient dit te gebeuren binnen een termijn van 8 werkdagen nadat alle door COBATIM te leveren elementen geplaatst werden. Bij de teruggave van deze hefsystemen dient de klant een attest van keuring door een erkende keuringsinstantie van de betrokken hefsystemen te voegen, dewelke door haar toedoen en op haar kosten werd uitgevoerd ná het laatste gebruik van de betrokken hefsystemen. De transportkosten in dit verband zijn ten laste van de klant. Alle ontwerpen, foto’s, plans, studies, tekeningen, berekeningen en stalen blijven ten allen tijde eigendom van COBATIM en mogen in geen geval gebruikt, meegedeeld, gekopieerd of uitgevoerd worden aan/door derden, zelfs niet gedeeltelijk, zonder schriftelijke toelating van COBATIM. Zij moeten op eerste verzoek van COBATIM aan haar teruggegeven worden.

Artikel 6 : LEVERING
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden de goederen afgenomen in de magazijnen van COBATIM en dit op afspraak op werkdagen tussen 9u00 en 13u00. Het laden in het door de klant ter beschikking gesteld transportmaterieel gebeurt door en voor rekening van COBATIM. Het vastleggen en zekeren van de producten geschiedt door en voor rekening van de klant. Indien werd overeengekomen dat COBATIM de goederen op een andere plaats zal afleveren, gebeurt dit door en voor rekening van COBATIM, waarbij de contractueel afgesproken vergoeding door COBATIM wordt gefactureerd. In dat geval ontslaat de klant COBATIM van het overmaken van een voorafgaandelijk verzendingsbericht, is COBATIM vrij in de keuze van (be)lading, transportmiddel en expediteur/vervoerder en staat de klant in voor een vlotte bereikbaarheid en toegankelijkheid van de leveringsplaats. Zo de leveringsplaats niet bereik- of berijdbaar is, zal de klant overgaan tot het lossen op de plaats welke volgens de vervoerder de dichtstbijzijnde bereik- en berijdbare plaats is. Het lossen van de goederen geschiedt door en op kosten van de klant en dient beëindigd te zijn binnen één uur na aankomst van de vracht op de leverplaats. De klant dient voldoende materiaal en personeel ter beschikking te (doen) stellen voor een vlotte en ongestoorde lossing van de goederen. Extra kosten ontstaan door nalatigheid van de klant, zoals extra los- en wachturen, parkeergelden of boetes, zijn voor rekening van klant. Extra los- en wachturen worden gerekend aan de forfaitaire prijs van 70 EUR/uur, met een minimum van 1 uur. Indien op verzoek van de klant een aanhangwagen of oplegger langer dan 4 uur op de leverplaats blijft, zal dit aanleiding geven tot het in rekening brengen van een meerprijs, onverminderd het recht van COBATIM op vergoeding voor extra los- en wachturen. De meerprijs voor het langer dan 4 uur op de plaats van levering laten van een aanhangwagen of oplegger bedraagt 50 EUR/dag, waarbij elke begonnen dag als een volledige dag in rekening wordt gebracht.
De klant dient COBATIM minstens 3 werkdagen vóóraf schriftelijk op de hoogte te brengen van de door haar gewenste datum van ophaling van de lege aanhangwagen of oplegger. Ophalen van de aanhangwagen of oplegger gebeurt aan het zelfde tarief als contractueel overeengekomen was voor het initieel transport.
COBATIM is gerechtigd een bestelling in haar geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In dat laatste geval is COBATIM gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de klant te factureren en daarvoor betaling te vorderen. Indien en zolang een deellevering door de klant niet wordt betaald, is COBATIM niet tot levering van de volgende deellevering verplicht, maar is COBATIM naar eigen keuze gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de klant op te schorten of te ontbinden ten laste van de klant, onverlet haar overige rechten, waaronder haar recht op schadevergoeding.
De klant dient terstond op de overeengekomen levertijd en op de overeengekomen plaats van aflevering de goederen af te nemen. Bij gebreke hiervan is art 15 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 7 : TERMIJNEN
Als datum van levering geldt het tijdstip waarop met de verzending een aanvang is gemaakt – behoudens afgehaalde goederen, waarvoor de datering op de leveringsbon als zodanig geldt. De vervaardigings- of leveringstermijnen zijn, behoudens andersluidend beding, louter indicatief en vangen de dag na de datum van het akkoord tussen COBATIM en klant omtrent de uitvoeringsdetails aan. Vertraging in deze termijn om eender welke reden zal nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of vertragingsvergoeding of tot verbreking van de overeenkomst. Indien overeengekomen werd dat de goederen dienen afgehaald te worden door de klant, moet dit binnen de overeengekomen termijn gebeuren. Indien er geen termijn hiertoe werd overeengekomen, dienen de goederen binnen de 30 kalenderdagen na de datum van totstandkoming van de overeenkomst afgehaald te worden. Bij gebreke hiervan is artikel 15 van deze algemene voorwaarden van toepassing. Indien COBATIM aanvaardt om de bestelde goederen langer dan overeengekomen bij COBATIM te stockeren omwille van een uitgestelde leveringstermijn buiten haar wil om, gebeurt dit op risico en voor rekening van klant en zal een forfaitair bedrag van 0,5 EUR/ton/kalenderdag door de klant verschuldigd zijn aan COBATIM. Indien overeengekomen werd dat de klant instortdelen en in te bouwen elementen zal aanleveren aan COBATIM, dienen deze, voorzien van de vereiste verankeringen, minstens 5 werkdagen vóór de geplande productiedatum ter beschikking gesteld te worden van COBATIM op diens zetel, bij gebreke waarvan COBATIM gerechtigd is schadevergoeding wegens verstoring van haar planning in rekening te brengen.

Artikel 8 : OVERMACHT
In geval van overmacht is COBATIM gerechtigd hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden zodat de overeengekomen termijn verlengd wordt met het aantal werkdagen van schorsing zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding, hetzij de koop, voor zover deze door de overmacht opleverende omstandigheden getroffen wordt, te ontbinden zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze o.a. beschouwd : algemene of gedeeltelijke stakingen bij COBATIM of haar leveranciers, noodweer, lock-out, brand, machinebreuk, ongeval, sociale conflicten, overstroming, oorlog of mobilisatie, gebrek aan of uitzonderlijke prijsstijgingen van materialen, vernietiging van materialen, storing in vervoer, onderbreking in elektriciteitsdiensten, breuk van machines of kranen, en in algemene zin elke onvoorziene gebeurtenis waardoor de normale uitvoering van het contract verhinderd wordt.

Artikel 9 : RISICO
Het risico voor de goederen gaat over op de klant bij aflevering, dit is op het ogenblik van het stellen van de goederen in de macht van klant, namelijk a) bij levering af fabriek : zodra de goederen in of op transportmaterieel zijn geladen b) bij levering franco werk : zodra de goederen ter plaatse zijn aangevoerd. Het risico voor de goederen tijdens het vervoer is voor de klant, behoudens indien overeengekomen werd dat COBATIM de goederen op een andere plaats dan in haar magazijnen zal afleveren aan de klant. Het laden, ook in het door de klant ter beschikking gesteld transportmateriaal gebeurt op risico van COBATIM, maar het vastleggen en zekeren van de producten daarin geschiedt op risico van de klant, ook indien deze door COBATIM is geschied en/of door COBATIM aan de klant terzake van materiaal adviezen zijn verstrekt of daarbij door COBATIM werkzaamheden zijn verricht. COBATIM is gerechtigd te weigeren (transport)materieel te beladen als dat naar haar oordeel niet voldoet aan de eisen die daaraan in verband met de veiligheid en de redelijkheid gesteld dienen te worden. In geval van een zodanige weigering is COBATIM niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit de vertraging voortvloeien. Enkel indien overeengekomen werd dat COBATIM de goederen op een andere plaats dan in haar magazijnen zal afleveren aan de klant, geschiedt het vastleggen en zekeren van de producten op risico van COBATIM.
Het lossen, manipuleren, stapelen en plaatsen van de goederen geschiedt steeds op risico van de klant.

Artikel 10 : EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van COBATIM, totdat alle vorderingen die COBATIM op klant heeft of zal krijgen, volledig zijn betaald. Wanneer de klant uit de door COBATIM geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, een nieuw goed vormt, handelt zij bij die vorming in opdracht van COBATIM en zal zij de goederen voor COBATIM houden. Zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van COBATIM zijn voldaan. De koper is verplicht de door COBATIM geleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van COBATIM te bewaren zolang de eigendom ervan nog niet op de koper is overgegaan. In dat geval mag zij deze goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen. Bij overtreding wordt de verkoopprijs onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht van COBATIM voortvloeiend uit het eigendomsvoorbehoud. COBATIM is gerechtigd goederen die onder eigendomsvoorbehoud geleverd zijn en nog bij de klant aanwezig zijn, terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te verkeren. De klant zal te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen en/of werven ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van haar rechten.

Artikel 11 : AANVAARDING/OPMERKINGEN
Onverminderd het in artikel 10 bepaalde, worden de goederen geacht door de klant te zijn aanvaard :
a) Bij levering af fabriek : zodra de goederen in of op transportmaterieel zijn geladen
b) Bij levering franco werk : zodra de goederen ter plaatse zijn aangevoerd.
Eventuele opmerkingen met betrekking tot zichtbare gebreken van de geleverde goederen dienen vermeld te worden op de leveringsbon bij ontvangst van de goederen. Hierna, ongeacht of de goederen intussen verwerkt of gemonteerd werden, worden de goederen als aanvaard beschouwd. Eventuele opmerkingen met betrekking tot verborgen gebreken van de geleverde goederen dienen meegedeeld te worden aan COBATIM per aangetekend schrijven binnen 1 maand na levering. Opmerkingen zijn als ongegrond te aanzien wanneer de goederen voldoen aan de ter zake geldende normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie. Spleten, kantscheuren, kraakbarsten, haarscheuren, kleuruitslag en gevolgen van verzakkingen, trillingen en doorbuiging en in het algemeen alle afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, afwerking die technisch niet te voorkomen zijn of die volgens gebruik algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren tot opmerkingen. Bij een door de klant bewezen en door COBATIM gegrond bevonden opmerking, kan COBATIM naar eigen keuze de onderdelen of de goederen waarop de opmerking betrekking heeft vervangen, herstellen of aan de klant crediteren, met uitsluiting van elk ander recht van de klant op schadevergoeding. Terugzendingen van goederen worden slechts aanvaard mits voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van COBATIM en zijn op kosten van de klant. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval 1 jaar na tijdige melding aanhangig gemaakt voor de bevoegde rechtbank. Het bewijs van tijdige melding rust op de klant. De klant zal de juistheid van haar opmerkingen slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op de klant de bewijslast rust dat deze goederen dezelfde zijn als die welke door COBATIM zijn geleverd en dat zij in dezelfde toestand verkeren als bij het afleveren ervan door COBATIM. Opmerkingen om eender welke reden kunnen nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of weigering tot nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst door de klant met betrekking tot de goederen welke niet het voorwerp uitmaken van de opmerkingen.

Artikel 12 : AANSPRAKELIJKHEID
Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door de klant definitief goedgekeurde productietekeningen. In geen geval zal COBATIM verantwoordelijkheid dragen inzake opvatting, studie en ontwerp.
Voor zover in rechte komt vast te staan dat COBATIM tot enige aansprakelijkheid is gehouden, geldt dat de hoogte van het door COBATIM te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger (kunnen) zijn dan 5% van de totale koopsom, vermeld in de opdrachtbevestiging of overeenkomst terzake van het betreffende project waarvoor de aansprakelijkheid van COBATIM vast is komen te staan. In alle gevallen blijft echter gelden dat COBATIM nooit aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de klant. De vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder dan de leverancier van COBATIM, en is bovendien onderworpen aan dezelfde beperkingen die deze leveranciers in hun algemene voorwaarden voorzien.

Artikel 13 : WAARBORG
Geen enkele afhouding voor waarborg of om welke andere reden ook, mag door de klant worden toegepast. COBATIM behoudt zich steeds het recht voor, ook nadat de verkoop bevestigd werd en zelfs wanneer met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, waarborgen van betaling te eisen, en zonder gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen en/of te annuleren na schriftelijke kennisgeving hiervan, indien deze waarborg niet wordt gegeven. Aan de hoogte, omvang en wijze van de door klant in dat geval te stellen zekerheid zijn geen maxima gesteld en deze worden door COBATIM bepaald. Indien de klant in gebreke blijft met het stellen van de gevraagde zekerheid is artikel 15 van deze voorwaarden van toepassing. Voor de door COBATIM geleverde hefsystemen wordt steeds per afzonderlijke factuur een waarborgsom aangerekend. Zo de klant deze tijdig en voorzien van het keuringsattest zoals omschreven in artikel 5 terugbezorgt aan COBATIM, zal COBATIM de betrokken waarborgfactuur crediteren ten aanzien van de klant. Bij gebreke hiervan is het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 14 : FACTURATIE EN BETALING
De facturen zijn contant en zonder aftrek, korting of opschorting, verrekening, compensatie, schuldvergelijking, schulddelving hoegenaamd en uit welke hoofde ook betaalbaar op de maatschappelijke zetel van COBATIM, uiterlijk binnen de dertig dagen na factuurdatum. COBATIM behoudt zich evenwel ten allen tijde het recht voor om van deze betalingstermijn af te zien en onmiddellijke betaling van alle of bepaalde openstaande facturen te eisen en alle verdere leveringen op te schorten tot zij deze betaling ontvangen heeft, mits aangetekende kennisgeving aan de klant. Een betaling aan agenten of vertegenwoordigers of derden wordt als niet bestaande beschouwd en kan niet in mindering gebracht worden op de totaal overeengekomen prijs. Afrekening aan de hand van vorderingsstaten wordt niet aanvaard, tenzij mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord door COBATIM in welk geval COBATIM op het einde van elke week een vorderingsstaat aan de klant zal overmaken ter goedkeuring. De klant beschikt over een termijn van 5 werkdagen om opmerkingen te formuleren of goedkeuring mee te delen omtrent deze voorgelegde vorderingsstaten. Bij niet naleven van deze termijn worden de vorderingsstaten als aanvaard beschouwd en kan COBATIM de leveringen stilleggen tot gehele betaling van de overeenstemmende factuur, zonder recht op schadevergoeding door de klant. Indien overeengekomen werd tot proefneming, dient dit betaald te worden door de klant. Niet-betaling op de factuurdatum of de bedongen vervaldag van één enkele factuur doet eventuele toegekende kortingen vervallen en maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bij niet betaling binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling moratoire intresten verschuldigd van 1 % per begonnen maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 12 % van het factuurbedrag met een minimum van € 125. In geval van betwisting van een gedeelte van de factuur, ontslaat dit de koper niet van betaling van het onbetwiste gedeelte ervan binnen de gestelde termijn. COBATIM behoudt zich het recht voor om de betrokken of enige andere overeenkomst met haar klant, van rechtswege en zonder ingebrekestelling van de klant, op te schorten of te ontbinden ten laste van de klant en de lopende leveringen betreffende de betrokken of enige andere overeenkomst met de klant te staken in geval van niet-betaling van enige factuur op de vervaldag, zonder recht op schadevergoeding voor de klant. COBATIM behoudt zich tevens het recht voor om door de klant verschuldigde bedragen naar eigen keuze te innen door deze in mindering te brengen op betalingen waartoe COBATIM zou gehouden zijn ten aanzien van de klant en/of deze in mindering te brengen op de waarborgsom welke de klant in het kader van de in de betrokken overeenkomst bedoelde opdracht of in het kader van een opdracht die voorwerp is van een andere overeenkomst tussen COBATIM en klant heeft gesteld en/of het overmaken van een schuldvordering aan de klant.

Artikel 15 : WANPRESTATIE EN ONTBINDING
Indien de klant in gebreke blijft zijn verplichtingen ingevolge enige overeenkomst na te komen, bij diens faillissement, opschorting van betaling, onder curatelestelling, beslag op zijn goederen, stillegging, overdracht of liquidatie of enige andere wijziging van financiële of vennootschapsrechtelijke aard, zal COBATIM gerechtigd zijn ofwel de uitvoering van de betrokken overeenkomst te eisen, onverminderd haar recht op schadevergoeding ofwel de betrokken en/of enige andere overeenkomst tussen haar en de klant zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, in welk geval zij van rechtswege zal ontbonden zijn ten nadele van de klant die dan zal gehouden zijn, boven de bedragen van de reeds uitgevoerde leveringen, ook indien niet afgenomen door de klant, tot een schadevergoeding van 35% van de koopsom inclusief BTW. Zo de geleden schade door COBATIM hoger is, zal de volledige schade vergoed dienen te worden.

Artikel 16 : BETWISTING EN TOEPASSELIJK RECHT
Het Belgisch recht is van toepassing. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Doornik bevoegd. Deze toekenning van rechtsmacht is uitsluitend in het voordeel van COBATIM bedongen. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de klant.

Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info